Introductie

Dit is de afstudeersite van Arend Wesdijk. De opleiding die ik volg heeft tot doel om bij te dragen aan mijn ontwikkeling tot startende sociale professional op HBO-niveau. Deze site heeft daarom als vertrekpunt het afstuderen, maar als beoogd eindpunt een totaalbeeld van de tot dan toe bereikte persoonlijke en professionele ontwikkeling in het kader van het vak waartoe ik word opgeleid.

De site is daarom een overzicht van mijn kennis en kunde, ingericht volgens de kerncompetenties en afstudeerkaders van Culturele en Maatschappelijke Vorming.

Behalve het beoogde eindpunt is de site vooral ook ter ondersteuning aan mijn afstudeerproces. Zolang ik bezig ben met afstuderen, bevat de site mogelijk andere tabbladen en indelingen dan wanneer het eindpunt bereikt is. Een groot deel daarvan probeer ik te vangen in mijn blogs onder het kopje ‘voortgang’ (zie ook rechterzijde van de website). De blogs geven per onderwerp een logboek van de voortgang en bevatten daarnaast ook notities, kladjes en voor het afstuderen relevante ontmoetingen.

De uiteindelijke indeling van de website ontwikkelt zich gaandeweg. Enkele kernelementen zijn desalniettemin nu al te onderscheiden:

1. Competenties. Uitgegaan wordt van de competenties zoals deze staan beschreven in Alert & Ondernemend 2.0, het uitgangspunt voor de CMV-opleidingen in Nederland.

2. Opleiding. Dit onderdeel bevat de kernelementen van de opleiding, zoals ik daar gaandeweg aan werk. Dit onderdeel is opgesplitst in drie onderdelen: Afstudeerfase, Hoofdfase en Over de opleiding. Mogelijkerwijs komt dit onderdeel te vervallen of krijgt het een andere invulling wanneer het eindpunt is bereikt.

2.1. Afstudeerfase. Hier staan de specifieke onderdelen voor het afstuderen beschreven en hoe ik deze heb uitgewerkt. Het afstuderen is onderverdeeld in vier centrale thema’s (tevens competenties genoemd): onderzoeken, project leiden, methodiek vernieuwen en profileren, (re)presenteren, reflecteren. Per centraal thema zijn verschillende subcategorieën benoemd.

2.2. Hoofdfase. Dit onderdeel bevat twee categorieën: In progress en Cijferlijst. In progress bevat de vakken uit de hoofdfase die ik nog niet heb afgerond. In Cijferlijst staan de reeds afgeronde vakken met hun cijfer en een korte toelichting.

3. Mensen, middelen en thema’s. Per subcategorie geef ik aan in hoeverre ik expertise op dat gebied heb opgebouwd en hoe ik dat heb gedaan. Voor de indeling maak ik gebruik van de meest voor de hand liggende of bekende indelingen, niet om per definitie scheiding tussen groepen aan te brengen. Tussen de verschillende onderdelen zal in grote mate sprake van overlap zijn.

4. Documenten. Dit onderdeel bevat de meest relevante documentatie die ten grondslag ligt aan deze website. Het gaat dan om de afstudeergids, Alert & Ondernemend 2.0 en soortgelijke documenten. Een volledige literatuurlijst voor afstudeerwerken is te vinden onder het kopje ‘Bibliografie’.

5. Bibliografie. Dit is een dynamische lijst die ik gaandeweg het onderzoek vul met gebruikte materialen. Deze lijst vormt grotendeels de basis voor de uiteindelijke literatuurlijst in mijn afstudeerwerken.

 

Social Management is een richting binnen de opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming van Hogeschool Utrecht. Social Management wordt op de locatie in Amersfoort aangeboden, in voltijd, deeltijd en duaal. Ik heb de deeltijdvariant gevolgd.

Over Social Management
Over Culturele en Maatschappelijke Vorming
Over Social Work
Over de kerncompetenties van Culturele en Maatschappelijke Vorming

Social Management is een richting binnen Culturele en Maatschappelijke Vorming van Hogeschool Utrecht. CMV richt zich primair op Community Development en Ondernemerschap (Kritische Reflectie, …).

Om deze lijn te volgen, geef ik per afstudeeronderdeel aan op welke wijze het onderdeel bijdraagt aan of voldoet aan de criteria van Community Development en Ondernemerschap. In de praktijk komt het erop neer dat ik niet alleen de opdracht zelf uitvoer, maar ook op ondernemende wijze zorg dat mijn werkzaamheden bijdragen aan de samenleving.

Een goed voorbeeld daarvan is het vak Sociaal Beleid. Eén van de opdrachten voor het vak Sociaal Beleid was het schrijven van een artikel dat voldeed aan de criteria voor publicatie op de website Canon Sociaal Werk in Nederland (www.canonsociaalwerk.eu).

Opdracht overstijgend heb ik vervolgens het artikel ingestuurd naar de redactie van de Canon Sociaal Werk in Nederland, die het artikel vervolgens (na redigeren) heeft geplaatst.

Als lid van het Platform Wmo en de Vrijwilligersadviesraad van Gemeente Utrecht draag ik door middel van sociaal beleid bij aan community development binnen deze gemeente.

Het vak Sociaal Beleid heb ik daarom niet alleen conform de toetscriteria gehaald, maar ik heb de opdrachten en de visie erachter op eigen gelegenheid in praktijk gebracht.

Opbouw van de site.
Opleidingscriteria: Dublindescriptoren, Alert & Ondernemend 2.0, afstudeercompetenties (onderzoek en methodiek vernieuwen, project leiden, representeren reflecteren)

Mensen, middelen en thema’s

Curriculum Vitae
- Werkervaring
- Opleidingen
- Onderzoek
-

Publicaties
Onderzoek

De kerncompetenties van CMV zijn verwoord in Alert & Ondernemend 2.0 (2009). Deze kerncompetenties zijn het uitgangspunt geweest van mijn opleiding en de gevolgde vakken zorgen gezamenlijk voor het behalen van deze negen competenties. De opleiding is gedurende mijn opleiding NVAO geaccrediteerd en ook bij de meest recente visitatie in 2012 met een voldoende beoordeeld. Het visitatiepanel beoordeelt in opdracht van de NVAO of de opleiding qua inhoud en toetsing voldoet aan de daaraan gestelde normen.

Binnen CMV profileren opleidingen zich door zich meer of minder op de C of de M te richten of de competenties op onderscheidende manieren te doen verwerven. Social Management is een CMV-variant die zich vooral richt op de beleidsmatige kant van samenlevingsopbouw, waarbij nadrukkelijke aandacht was voor het werken met en in opdracht van gemeenten en woningcorporaties.

Social Management profileert zich op de website van Hogeschool Utrechtl als volgt:
De opleiding Social Management (CMV) verzorgt een landelijk erkende, vierjarige agogische hbo-opleiding die in voltijd, deeltijd en duaal kan worden gevolgd.

Het is één van de opleidingen die behoren bij het Instituut voor Social Work van Hogeschool Utrecht.

Sociale en maatschappelijke programma’s

Een Social Manager begeleidt het afstemmen van de wensen en behoeften van burgers, organisaties en lokale overheden. Ze geven leiding aan overleg met alle betrokkenen met wie sociale en maatschappelijke leefbaarheidsprogramma’s worden ontwikkeld en uitgevoerd. Een Social Manager is werkzaam bij woningbouwcorporaties, welzijnsinstanties en bij gemeentelijke organisaties. Te denken valt daarbij aan functies als projectmanager, manager jeugd- en jongerenwerk, wijkmanager of junior beleidsmedewerker.

Social Management is ondernemender dan de meeste sociale opleidingen en socialer dan de meeste economische studies. De SoM- student wordt voorbereid op werk waarbij hij mensen in beweging moet laten komen. Vaardigheden als samenwerken, plannen, organiseren en coachen worden daarom uitgebreid getraind.”

Bron: www.voorbedrijven.hu.nl, geraadpleegd op 22 december 2012.

In “Vele takken, één stam” is Culturele en Maatschappelijke Vorming als volgt omschreven:

De opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming leidt op tot ondernemende professionals in de sociale en culturele sector. De CMV-professionalondersteunt en begeleidt mensen om hun cultureel en maatschappelijk leven vorm te geven. De CMV’er ontwerpt en organiseert programma’s en projecten die mensen uitdagen en in staat stellen deel te nemen aan het maatschappelijke en culturele leven.

De CMV’er werkt op alle plekken waar mensen sociale en/of culturele activiteiten
ontplooien: in gesubsidieerde instellingen of organisaties, bij de overheid,
bij ngo’s, in commerciële bedrijven of als zelfstandig ondernemer.”

De opleiding CMV leidt op tot de Bachelor Social Work.
In 2012 scoorde CMV zeer slecht in de Keuzegids. CMV had van alle NVAO-geaccrediteerde opleidingen de meeste afgestudeerde werkelozen en de meeste studenten die achteraf spijt hadden van hun studiekeuze.

Uit A&O:
“Vertrekpunt bij het inhoudelijk bepalen van de gemeenschappelijke sociaalagogische competenties is de missie voor social work zoals die is geformuleerd door de IASSW en de IFSW:

The Social Work profession promotes social change, problem solving in
human relationships and the empowerment and liberation of people to
enhance well-being. Utilising theories of human behaviour and social
systems, social work intervenes at the points where people interact with
their environments. Principles of human rights and social justice are fundamental to Social Work.
De professie van sociaal werk bevordert sociale (in de betekenis van maatschappelijke) verandering, het oplossen van problemen in menselijke relaties
en de ‘empowerment’ en bevrijding van mensen tot versterking van welzijn.
Gebruikmakend van theorieën over menselijk gedrag en maatschappelijke
systemen intervenieert social work daar waar mensen interacteren met hun
omgevingen. Mensenrechten en maatschappelijke rechtvaardigheid zijn fundamenteel voor social work”